Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 1, 2023

בפרק זה ניצן ורבקה משוחחות עם פרופ' אבישלום וסטרייך על הנושא של גט מהרש"ם, גט אשר נעשה באופן כזה שלאחריו ניתן להפקיע את הקידושין. מהם השורשים התלמודיים של גט מהרש"ם? נסקור את...


May 1, 2023

בפרק זה ניצן ורבקה ממרכז צדק לנשים מספרות על המאבק של נשות הכותל. איך הכל התחיל? למה יש נשים שדורשות להתפלל, לעטות טלית ולקרוא בתורה דווקא בכותל? מה היה הרקע לפיצול של שתי...


Mar 1, 2023

הפרק דן בתהליך של חקיקת חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג - 1953. בראיון עם פרופ' צבי טריגר הוא טוען שהכנסת לא חוקקה את החוק במסגרת הסטטוס קוו של בן גוריון שבא לפשר...


Feb 5, 2023

הפרק דן בהחלטה של בית הדין משנת 2022 בו יש של הפרה בוטה של צנעת הפרט של גבר. מדובר בהחלטה בו מנהל בית הדין והבעל תובעים ילד בנושא של בירור יוחסין. בית הדין דורש מן הגבר שיעשה בדיקת...


Jan 3, 2023

פרק 28 יעסוק בחדירה לתחום הפרט בבית הדין הרבני; שאלות אינטימיות של הדיינים וחקירות בנושאים מיניים, גילוי חיסיון רפואי וחקירות בנושא אמונות ודעות. נארח את ד"ר סוזן ווייס ונשוחח על...