Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 3, 2023

הפרק דן בפסק דין שפורסמם בפתח תקווה בשנת 2019 שם נשאל הדיין אם אלמן רשאי להינשא תוך פחות משלושה רגלים לאחר מות אשתו. ניצן ורבקה דנות בצדדים ההלכתיים כפי שהם מובאים בפוסקים, בפסק...


Aug 1, 2023

הפרק דן באתגרים של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל, ובאופן ספציפי בהתמודדויות של הקהילה אל מול החשדות של העולם הרבני בדבר יהדותם וכשרותם. מה עומד מאחורי הרעיון של "גיור לחומרה"?...


Jul 2, 2023

הפרק דן בתופעה חדשה בבתי הדין הרבניים וברבנות הראשית: הרחבת הליכי בירור היהדות. ההליך הורחב בשנים האחרונות הן ביחס אוכלוסיות רבות יותר, הן במסגרת שבהן הם מתקיימים (נישואין...


Jun 1, 2023

בפרק זה ניצן ורבקה משוחחות עם פרופ' אבישלום וסטרייך על הנושא של גט מהרש"ם, גט אשר נעשה באופן כזה שלאחריו ניתן להפקיע את הקידושין. מהם השורשים התלמודיים של גט מהרש"ם? נסקור את...


May 1, 2023

בפרק זה ניצן ורבקה ממרכז צדק לנשים מספרות על המאבק של נשות הכותל. איך הכל התחיל? למה יש נשים שדורשות להתפלל, לעטות טלית ולקרוא בתורה דווקא בכותל? מה היה הרקע לפיצול של שתי...