Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 23, 2019

בפרק 2 נבחן מהם הנתונים שבתי הדין מפרסמים לגבי מספר העגונות במדינת ישראל, והאם המספר הזה מדויק. מהן עילות הגירושין בהלכה? מי תוכל להתגרש במדינת ישראל? והאם אלימות במשפחה היא...


Dec 4, 2019

מרכז צדק לנשים מציג את הפודקסט "מבקרות ברבנות". טו"ר רבקה לוביץ ועו"ד ניצן כספי שילוני מדברות על מה שבאמת קורה בבתי הדין הרבניים. בפרק הראשון נראיין את שני, אישה עגונה שבעלה נעלם...