Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 11, 2023

בימי מלחמה קשים ניצן ורבקה מדברות על נשים שעלולות להיות עגונות כתוצאה מפציעה קוגניטיבית ובלתי הפיכה של בן הזוג או היעדרות ונפילה בשבי. כדי למנוע מראש עגינות האיש יכול לחתום...


Sep 3, 2023

הפרק דן בפסק דין שפורסמם בפתח תקווה בשנת 2019 שם נשאל הדיין אם אלמן רשאי להינשא תוך פחות משלושה רגלים לאחר מות אשתו. ניצן ורבקה דנות בצדדים ההלכתיים כפי שהם מובאים בפוסקים, בפסק...


Aug 1, 2023

הפרק דן באתגרים של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל, ובאופן ספציפי בהתמודדויות של הקהילה אל מול החשדות של העולם הרבני בדבר יהדותם וכשרותם. מה עומד מאחורי הרעיון של "גיור לחומרה"?...


Jul 2, 2023

הפרק דן בתופעה של הרחבת הליכי בירור היהדות בבתי הדין הרבניים. בשנים האחרונות בתי הדין מקשים יותר ויותר על אוכלוסיות מסוימות את הליך בירור היהדות הן במסגרת הנישואין והן במסגרת...


Jun 1, 2023

בפרק זה ניצן ורבקה משוחחות עם פרופ' אבישלום וסטרייך על הנושא של גט מהרש"ם, גט אשר נעשה באופן כזה שלאחריו ניתן להפקיע את הקידושין. מהם השורשים התלמודיים של גט מהרש"ם? נסקור את...