Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 1, 2023

הפרק דן בתהליך של חקיקת חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג - 1953. בראיון עם פרופ' צבי טריגר הוא טוען שהכנסת לא חוקקה את החוק במסגרת הסטטוס קוו של בן גוריון שבא לפשר בין דתיים לחילוניים. הרקע מאחורי הרצון של המפלגות החילוניות בחוק הוא שימור עליונות הגבר במשפחה. וזאת בהתאם לרצון של התנועה הסוציאליסטית ליצור דמות חדשה של הצבר החזק בניגוד לדמות היהודי הגלותי. ההלכה והנישואין הדתיים, לדעתו, שימשו ככלי בפרוייקט בניין האומה והתחדשות הגבר היהודי. כמובן שחקיקת חוק כזה עומד בסתירה לשוויון זכויות האישה ועל כן היה צורך לסייג את חוק שוויון האישה ולהבהיר שהוא אינו פוגע בחוק שיפוט בתי הדין הרבניים.  

מומלץ לקרוא את מאמרו של פרופ' טריגר - "יש מדינה לאהבה: נישואין וגירושין בין יהודים בישראל", בתוך: חנה נוה ואורנה בן נפתלי (עורכות), משפטים על אהבה, הוצאת אוניברסיטת ת"א.  

מומלץ לקרוא את המאמר של פנינה להב שפורסם בזמנים 46/46 

לינק לכנס ממזרים של מרכז צדק לנשים עם המכון הישראלי לדמוקרטיה.