Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 23, 2019

בפרק 2 נבחן מהם הנתונים שבתי הדין מפרסמים לגבי מספר העגונות במדינת ישראל, והאם המספר הזה מדויק. מהן עילות הגירושין בהלכה? מי תוכל להתגרש במדינת ישראל? והאם אלימות במשפחה היא בהכרח עילת גירושין? ה