Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 3, 2023

הפרק דן בפסק דין שפורסמם בפתח תקווה בשנת 2019 שם נשאל הדיין אם אלמן רשאי להינשא תוך פחות משלושה רגלים לאחר מות אשתו. ניצן ורבקה דנות בצדדים ההלכתיים כפי שהם מובאים בפוסקים, בפסק הדין וכן בפסק ההלכה שהרבנות הוציאה בעניינו. בהמשך מתמקד הדיון בתופעה המעניינת איך ולמה נקבע שכאשר אלמן מבקש להתחתן זוהי שאלה פרטית של האלמן בדיני אבלות בינו לבין בוראו ואין לדיינים סמכות לקבוע בה מסמרות, ואילו כאשר מדובר באישה שמבקשת להתחתן, כמו במקרה האישה הקטלנית או מינקת חבירו ועוד, ההלכה רואה את זה כנושא בענייני אישות שיש סמכות לדיין לקבוע קביעות.