Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 4, 2020

על פי ההלכה היהודית, אישה שבעלה נפטר ללא ילדים זקוקה לעבור יבום או חליצה, כלומר להינשא לאחיו של הבעל המנוח או לעבור טקס שמשחרר אותה ממנו. הלכות חליצה חלות ממש כאן ועכשיו במדינת ישראל ב-2020. בפרק 6 נשאל כמה טקסי חליצה נערכים בשנה? מה קורה בטקס? נספר על סיפורים מתוך אולמות בתי הדין על נשים שנזקקו לחליצה ונסחטו על ידי האח החולץ או שהאח לא נמצא. האם הן יצליחו להשתחרר מחובת החליצה וימשיכו בחייהן? לסיום נדבר על כמה פתרונות הלכתיים לחליצה, ונדבר על חובתה של מדינת ישראל כלפי נשים שלא בחרו בחיים הלכתיים