Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 1, 2023

הפרק דן באתגרים של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל, ובאופן ספציפי בהתמודדויות של הקהילה אל מול החשדות של העולם הרבני בדבר יהדותם וכשרותם. מה עומד מאחורי הרעיון של "גיור לחומרה"? ומדוע העמידו את חלקם ערומים כדי לעשות להם באופן קבוצתי, ומבלי לתת על כל כל הסבר, הטפת דם ברית עם מחט?  

בראיון מרגש ומעורר השראה עם הרב ד"ר שרון שלום שמענו על ההתנגשות בין תפיסות הלכתיות רבניות לבין תפיסות עולם של יהודים יוצאי אתיופיה. איך מגשרים על הפער בין הזרם המרכזי הרבני בישראל לבין קהילה שהתנתקה מהחברה היהודית לפני התפתחות התורה שבעל פה, על שלל מסורותיה והנהגותיה?  

האם הצבור הדתי והרבני משכיל להישיר מבט לקהילת יוצאי אתיופיה ולראות אותה מן המקום שלה? או שמא הציבור מתנשא מעליה ומבטל אותה בחוסר כבוד ובהשפלה, מתוך מחשבה ש"הם" צריכים "להתקדם" ולהגיע לערכים ה"נאורים" "שלנו".   

מתוך השיחה עלה באופן ברור שקהילת יוצאי אתיופיה יכולת לתרום תרומה ייחודית ליהדות ואל לנו לפספס היכרות אמיתית עם קהילה אותנטית זו. על הקהילה הרבנית והציבור בישראל להרחיב את גבולות התודעה היהודית ולהפסיק לפחד מאיבוד שליטה ולהכניס את קהילת יוצאי אתיופיה לשיח היהודי על מנת שנוכל לראות את הערכים הנפלאים שהחברה הזאת שימרה וללמוד מהם. 

על כל זאת ועוד בפרק הזה. 

ספריו: 

מסיני לאתיופיה: עולמה ההלכתי והרעיוני של יהדות אתיופיה, ידיעות ספרים, 2012.

שיחות על אהבה ופחד: הדיאלוג בין בת הרב לבין הקייס, הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד 2018.

גניזה חיה: התגבשות התורה שבעל פה בקרב יהדות אתיופיה, הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה, 2022.

סרטונים:

 בין ביתא ישראל לרבנות - מסורת יהודי אתיופיה | הרב ד"ר שרון שלום

 

הרב ד"ר שרון שלום I היצירה הרוחנית - מסע בין קהילות ישראל I מפגש רביעי