Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 2, 2023

הפרק דן בתופעה של הרחבת הליכי בירור היהדות בבתי הדין הרבניים. בשנים האחרונות בתי הדין מקשים יותר ויותר על אוכלוסיות מסוימות את הליך בירור היהדות הן במסגרת הנישואין והן במסגרת הגירושין (גם במקרים בהם הזוג התחתן ברבנות בישראל). כמו כן בתי הדין נוקטים בשיטות טכנולוגיות חדשות לבירור יהדות שלא השתמשו בהן עד כן בעולם היהודי. השינויים האלה מובילים לעוולות חדשות. בראיון עם עו"ד אלעד קפלן, מומחה לדת ולדאטה, שוחחנו על הנושא הכאוב הזה. מתברר שלמרות שעל פי ההלכה "כל המשפחות בחזקת כשרות", ברבנות ובבתי הדין דורשים לחקור אנשים - גם כאלו הרשומים כיהודים - לגבי יהדותם. הרבנות אוגרת נתונים על האזרחים, מבקשת שיפנו לבדיקת רקמות ומצליבה נתונים של מאגרי מידע שונים. כל זאת כתנאי לאפשר לאיש או אישה להתחתן בישראל. אלעד התייחס למאגר של הרבנות ולמאגרים נוספים הקיימים בידי בית הדין הרבני, והכל על פי סמכות של המדינה.

אלעד קפלן "אלו סוגיות אתיות חבויות בתוך מאגרי המידע של הרבנות הראשית", 27.6.23 

רבקה לוביץ, קניין, עגינות, ממזרות והחוק במדינת ישראל, עט רצון גיליון 13.  

רבקה לוביץ, "לשאלת תוקף קניין האישה ביהדות" בתוך הדס אחיטוב (עורכת), השיעור של יוסקה: תלמידים ממשיכים את תורתו, ירושלים: אשמורת 2023, עמ' 272-281