Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 2, 2023

הפרק דן בתופעה של הרחבת הליכי בירור היהדות בבתי הדין הרבניים. בשנים האחרונות בתי הדין מקשים יותר ויותר על אוכלוסיות מסוימות את הליך בירור היהדות הן במסגרת הנישואין והן במסגרת...